ОП „Добро управление“ публикува за обществено обсъждане процедура за специализирани обучения на централната администрация

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG05SFOP001-2.006 „Специализирани обучения за централната администрация“. Документите могат да бъдат намерени тук.

Предложения и коментари можете да изпращате в срок до 17.30 ч. на 18.12.2017 г., включително, на следната електронна поща: opgg-pc@government.bg.

В рамките на процедурата по Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на ОПДУ се предоставят 10 млн. лв. за подобряване на специализираните знания и умения на служителите в централната администрация. Очаква се тези обучения да допринесат за осъществяването на реформата в държавната администрация чрез развитие на необходимите компетентности на служителите.

Допустими кандидати по процедурата са: структури на централната администрация на изпълнителната власт (в това число: администрацията на Министерския съвет, министерствата, държавните агенции, администрацията на държавните комисии, изпълнителните агенции, други административни структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт) и институции и администрации на еднолични органи, създадени със специален закон или с Конституцията на Република България при спазване на демаркация с вече обявените процедури по ОПДУ, както и с Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за отделните проекти е 30 000 лв., а максималният праг – 200 000 лв. Проектите трябва да бъдат изпълнени в рамките на 18 месеца, считано от датата на сключване на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Проектни предложения ще могат да бъдат подавани до три месеца след обявяването на процедурата.

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/index.php/bg/novini/item/17648-op-dobro-upravlenie-publikuva-za-obshtestveno-obsazhdane-protzedura-za-spetzializirani-obucheniya-na-tzentralnata-administratziya Публикувано на: 06-12-2017