ОП „Добро управление“ публикува за обществено обсъждане процедура за граждански контрол върху реформата в съдебната система

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG05SFOP001-3.003 „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“. Документите могат да бъдат намерени тук.

Предложения и коментари можете да изпращате в срок до 17.30 ч. на 31.01.2017 г., включително, на следната електронна поща: opgg-pc@government.bg.

В рамките на Приоритетна ос 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“ на ОПДУ са предвидени 5 млн. лева за активно включване на неправителствени и професионални организации в процеса на разработване, наблюдение и оценка на стратегиите за реформи, изготвяне на предложения за подобрения в съдебната система и насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове.

Това е първата процедура по ОПДУ за неправителствения сектор. По нея ще се финансират мерки, пряко насочени към гарантиране на независимостта на съда и на другите органи на съдебната власт чрез ефективни мерки срещу корупция, политически и икономически натиск и други зависимости. Ще бъдат подпомагани проекти на НПО за извършване на независим анализ на провалилите се дела, като се анализират слабостите както в следствието, така и в прокуратурата, в това число защитата на свидетелите, икономическият и финансовият анализ, събирането на доказателства от полицията и сътрудничеството между съдебната и изпълнителната власт. Приоритетни ще бъдат проекти, които въз основа на такива анализи предлагат пренасяне на добри практики и иновативни решения за премахване на недостатъците в структурата, управлението, персонала, обученията, сътрудничеството и професионалните практики.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за отделните проекти е 30 000 лв., а максималният праг – 100 000 лв. Определени са три срока за кандидатстванеи изпълнение на проектите с различен бюджет, съответно:

  • 28.04.2017 г., 18:00 ч. – първи краен срок за кандидатстване (за проекти, които ще се изпълняват през 2017 – 2018 г.) и бюджет: 1 млн. лв.;
  • 30.09.2018 г., 18:00 ч. – втори краен срок за кандидатстване (за проекти, които ще се изпълняват през 2019 – 2020 г.) и бюджет: 2 млн. лв.;
  • 30.09.2020 г., 18:00 ч. – трети краен срок за кандидатстване (за проекти, които ще се изпълняват през 2021 – 2022 г.) и бюджет: 2 млн. лв.
Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/16290-op-dobro-upravlenie-publikuva-za-obshtestveno-obsazhdane-protzedura-za-grazhdanski-kontrol-varhu-reformata-v-sadebnata-sistema Публикувано на: 11-01-2017