Одобрени са 140 заявления за интерес с бюджет 270 млн. евро по Третата покана за проектни предложения по Програма Интеррег VA Румъния – България

140 заявления за интерес с бюджет 270 млн. евро от общо 228 подадени заявления са одобрени в рамките на първата фаза от кандидатстването по Третата покана за проектни предложения по Програма Интеррег VA Румъния – България на проведеното днес девето заседание на Комитета за наблюдение по програмата. Участниците в него одобриха и окончателния текст на Насоките за кандидатстване за втората фаза по поканата, която е последна за този програмен период. Крайният срок за подаване на проектните предложения по втората стъпка от кандидатстването по Третата покана е 16 октомври 2017 г.

Към настоящия момент по Програма Интеррег VA Румъния – България са сключени 79 договора за финансиране с бюджет от 102 милиона евро, което е повече от 50 % от разполагаемия бюджет на програмата, стана ясно по време на заседанието, което се проведе днес в гр. Букурещ, Румъния. От българска страна то бе съпредседателствано от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова.

Подадените заявления за интерес по третата покана са доказателство, че програмата, като инструмент за решаване на общите предизвикателства и съвместни инициативи в интерес на регионите от двете страни на реката, е добре разпознаваема сред местните власти и организации, отбеляза заместник-министърът. Тя подчерта важността на одобряването на заявленията, което ще има бъдещ принос към постигането на целите и индикаторите на програмата.

Деница Николова обърна внимание, че европейското териториално сътрудничество е един от стълбовете за постигане на Кохезионната политика. Тя подчерта значението на приемствеността между двете страни във връзка с предстоящото председателство от България на Съвета на ЕС през 2018 г. и на Румъния през 2019 г. и приноса на двете държави към Кохезионната политика и отбеляза, че през следващия програмен период те заедно трябва да търсят подкрепа и да се справят с предизвикателствата.

Разполагаемият бюджет по третата покана за проектни предложения по Програма Интеррег VA Румъния – България е на обща стойност от 109 516 290 евро, разпределени в съответните приоритетни оси:  Приоритетна ос 1 „Добре свързан регион“ – 59 281 580 евро, Приоритетна ос 2 „Зелен регион“  - 34 463 972 евро и Приоритетна ос 3 „Сигурен регион“ – 15 770 737 евро.

Насоките за кандидатстване са публикувани на официалния сайт на програмата http://www.interregrobg.eu/en/.

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/17162-140-270-va Публикувано на: 03-08-2017