Обучения закандидати по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по ОПИК

Във връзка с обявената процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по ОПИК се организират две еднодневни обучения на 20 и 21 април 2017 г. в град София.

Обучението е практически насочено и представя целия процес по разработване и подаване на проектно предложение по тази процедура.

За да се включите в планираните обучения, можете да заявите вашето участие на тел.: 02 944 51 09, факс: 02 944 51 18 или на e-mail: org@dicon-bg.com.

ПОКАНА

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/16645-obucheniya-zakandidati-po-protzedura-bg16rfop002-3-002-povishavane-na-energiinata-efektivnost-v-golemi-predpriyatiya-po-opik Публикувано на: 06-04-2017