Общо 22 проекта в подкрепа на електронното управление кандидатстват за финансиране по ОПДУ

Общо 22 проекта са подадени чрез електронната система ИСУН в рамките на срока за кандидатстване по двете процедури по приоритетна ос 1 „Административно обслужване и е-управление“ на Оперативна програма „Добро управление“ с общ бюджет от над 100 млн. лв. Така ОПДУ осигурява финансова подкрепа за реализиране на приоритетните проекти за развитие на електронното управление за периода 2016 – 2020 г., като 5 от тях са подадени от   Държавната агенция за електронно управление (ДАЕУ). Един от проектите е свързан с реализиране на Централизираната административна информационна система  (ЦАИС) „Гражданска регистрация”  и ЦАИС „Адресен регистър”.

Изпълнението на проектите включва  реализиране на единна национална схема за електронна идентификация, чрез която да се осигури унифициран и сигурен механизъм за идентифициране на физическите лица при заявяване и получаване на електронни услугиприлагане на интегрирани мерки и постигане на базова киберсигурност на споделената инфраструктура и модернизираните системи; надграждане на ключовите първични регистри за трансформиране на най-често използваните удостоверителни услуги във вътрешно административни и реализиране на системна архитектура, базирана на уеб-услуги (Web Services), позволяваща предоставяне на данни, факти и обстоятелства в реално време на други администрации и премахване на необходимостта от издаване на удостоверения, както на хартиен носител, така и в електронен вид. С проектите се цели реализиране на автоматизирани онлайн интерфейси за отворени данни, които да бъдат достъпни публично, в машинно четим вид, на националния портал за отворени данни www.opendata.government.bg, както и надграждане на ключовите портали, предоставящи най-често използваните електронни услуги. Крайният срок за изпълнение на дейностите е до 31.12.2018 г.

По ОПДУ са предвидени и средства за подобряване на ефективността, ефикасността и прозрачността на системата за обществените поръчки. Вече е подаден проект от Агенцията по обществени поръчки, който предвижда внедряване на ЦАИС „Електронни обществени поръчки“. Това на практика означава публикуване на обявленията за поръчки и на документацията за участие онлайн, подаване на офертите и осъществяване на цялата комуникация електронно. По този начин ще се намалят разходите за участие и ще се осигури прозрачност, обективност и ограничаване на възможността за потенциални корупционни практики. Проектът на АОП ще трябва да бъде изпълнен до 31.12.2020 г.

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/16262-obshto-22-proekta-v-podkrepa-na-elektronnoto-upravlenie-kandidatstvat-za-finansirane-po-opdu Публикувано на: 23-12-2016