УО на ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г. публикува Индикативна годишна работна програма за 2018 година

В изпълнение на разпоредбите на чл. 26, ал. 3 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г. (ОПТТИ) изготви проект на Индикативна годишна работна програма за 2018 година. Коментари и предложения по проекта на ИГРП за 2018 г. на ОПТТИ  могат да бъдат представени в срок до 24 октомври 2017 г. на електронен адрес: programming@mtitc.government.bg.

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/17312-2014-2020-2018 Публикувано на: 29-09-2017