УО на ОП РЧР публикува проект на условия за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Ви кани да изпратите своите писмени предложения и възражения по проекта на Условията за кандидатстване по схема „Развитие на социалното предприемачество“.  Предложенията/възраженията си можете да изпратите на електронна поща socialno_predpriemachestvo@mlsp.government.bg.  Крайният срок е 17:30 часа на 20.01.2017 г. (включително).

След изтичане на посочения по-горе срок, предложения/възражения няма да бъдат приемани.

Обръщаме Ви внимание, че на този етап на посочената електронна поща трябва да изпращате единствено предложения и становища, които се отнасят до проекта на Условията за кандидатстване по схемата. Други въпроси, свързани с разяснение на текстовете от Условията за кандидатстване, могат да бъдат изпращани на по-късен етап, след публикуването на обявата за откриване на процедурата заедно с одобрените Условия за кандидатстване.

Проекта на Условията за кандидатстване можете да намерите на следния линк.  

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/16296-uo-na-op-rchr-publikuva-proekt-na-usloviya-za-kandidatstvane-po-protzedura-bg05m9op001-2-007-razvitie-na-sotzialnoto-predpriemachestvo Публикувано на: 13-01-2017