УО на ОП РЧР публикува за коментари проект на Индикативна годишна работна програма за 2018 г.

В съответствие с чл.26, ал. 3 на ПМС 162/22.08.2017 г, УО на ОПРЧР публикува  за коментари проект на индикативна годишна работна програма за 2018 г. по ОПРЧР.  Заинтересованите страни имат възможност да изразят становище и да пращат коментари на електронен адрес igrp@mlsp.government.bg  в срок до 19 октомври 2018 г.

Проект на Индикативна годишна работна програма за 2018 г. на ОП РЧР 2014-2020 г.

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/17313-2018 Публикувано на: 29-09-2017