На вниманието на кандидатите по процедура за подбор на проекти BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“. Списъкът е изготвен въз основа на извършената оценка на административното съответствие и допустимостта на проектните предложения по процедурата и съдържа основанията за недопускане на проектните предложения до следващия етап от оценителния процес – техническа и финансова оценка.

Списъкът се публикува на основание чл. 34, ал. 1 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове и чл. 18, ал. 3 от Постановление № 162 от 5 юли 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г.

Кандидатите, чиито проектни предложения са включени в този списък, могат писмено да възразят пред Ръководителя на Управляващия орган на ОП НОИР в едноседмичен срок от съобщаването чрез ИСУН 2020.

Възраженията се подават писмено до Ръководителя на Управляващия орган на ОП НОИР на адрес: София 1113, бул. „Цариградско шосе” № 125, блок 5, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“.

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/17147-bg05m2op001-1-002 Публикувано на: 28-07-2017
ESCA :: Грешка (#32)

Грешка (#32)

Възникна вътрешна грешка в сървъра.