На 21 юни ще се проведе заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление”

На 21.06.2017 г. в „Гранд Хотел София“ ще се проведе Шестото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление” (КН на ОПДУ). На него ще присъства и началникът на отдел „Румъния и България“ на Главна дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия г-жа Сандрин де Буженом.

Ръководителят на ОПДУ г-жа Ирена Първанова ще представи на членовете на Комитета Годишния доклад за изпълнението на програмата за 2016 г. и предложение за изменение на Индикативната годишна работна програма за 2017 г.

По време на заседанието ще бъдат представени за одобрение от страна на КН и критерии за подбор на операции по следните процедури:

  • Процедура „Подобряване на системата за обратна връзка от потребителите на административни услуги и повишаване качеството на административното обслужване“ с конкретен бенефициент Администрацията на министерския съвет;
  • Процедура на подбор „Повишава не на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнени е и мониторинг на политики и законодателство“, насочена към неправителствения сектор;
  • Процедура „Повишаване на ефективността при транспонирането на правото на Европейския съюз в българското законодателство и публична регулация“ с бенефициент Народното събрание;
  • Процедура „Цялостен преглед и оценка на националната система на обществените поръчки в България“ с бенефициент Агенцията по обществени поръчки;
  • Процедура „Подкрепа за развитие на капацитета на общините при разработването и изпълнението на проекти, съфинансирани от ЕСИФ“ с бенефициент Националното сдружение на общините в Република България;
  • Процедура „Специализирани обучения за централната администрация“.

 

На заседанието ще бъде представен и напредъкът в изпълнението на Оперативна програма „Добро управление” към 31.05. 2017 г.

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/16990-21 Публикувано на: 19-06-2017