Министерството на труда и социалната политика обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-3.012

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-3.012 „Национална система за планиране, мониторинг и отчет на изпълнението на младежките политики“.

Конкретен бенефициент по процедурата е Министерство на младежта и спорта.

Целта на настоящата процедура чрез директно предоставяне е да се оптимизира процесът на планиране, мониторинг и отчитане на изпълнението на  младежките политики на национално и местно ниво чрез въвеждане на единна система.

Целта на операцията е да се подобри координацията във и между институциите и организациите, изпълняващи политики в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд.

Това ще окаже положителен ефект върху ефективността и ефикасността на изпълняваните мерки и програми.

Текущият мониторинг ще позволи по-голяма гъвкавост и възможност за своевременна реакция от страна на отговорните институции да отговорят на актуалните потребности на целевите групи.

Чрез синхронизиране на действията на отговорните институции на всички нива ще се постигнат трайни положителни ефекти за младите хора и тяхната реализация на пазара на труда и в обществото.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 505 000  лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните

интернет адреси: http://esf.bg/ иhttps://eumis2020.government.bg/.

Краен срок за подаване на проектно предложение 10.02.2017 г., 17:30 часа.

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/16272-ministerstvoto-na-truda-i-sotzialnata-politika-v-kachestvoto-si-na-upravlyavasht-organ-po-operativna-programa-razvitie-na-choveshkite-resursi-2014-2020-g-obyavyava-protzedura-chrez-direktno-predostavyane-na-bezvazmezdna-finansova-pomosht-bg05m9op001-3-012 Публикувано на: 03-01-2017