Комитетът за наблюдение на ОПДУ обсъди с неправителствени организации напредъка в административната реформа и електронното управление

Институции, отговорни за прилагането на административната реформа и електронното управление, както и широк кръг от неправителствени организации и социално-икономически партньори участваха в дискусия за изпълнението на политиките в тези сфери по време на Седмото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление” (КН на ОПДУ). В него взеха участие близо 70 души – представители на Европейската комисия (ЕК), публичната администрация, съдебната система и неправителствения сектор.

Вече се изпълняват 219 мерки за намаляване на административната тежест, а до 5 декември министрите следва да представят отчет за предприетите действия за отстраняване на констатираните нарушения на Наредбата за административното обслужване, отчете дирекция „Модернизация в администрацията“ към Министерския съвет. Обсъдени бяха областите, в които са насочени усилията, като например: въведената от ноември 2016 г. задължителна оценка на въздействието на нормативни актове; споделените услуги; премахване на изискването за представянето на хартиен носител на удостоверителни документи, срокът за което е декември 2017 г.; опростяването на административните услуги; достъпа до обществена информация и други ключови теми. В същото време до края на годината по проект „Трансформация на модела на административно обслужване“ по ОПДУ се предвижда пълна инвентаризация на административни услуги и режими в над 3400 локации, както и предложения за опростяване на 700 режима в срок до м. февруари 2018 г., стана ясно по време на заседанието.

Заинтересованите страни обсъдиха възможностите за сътрудничество и диалог и в сферата на електронното управление. До края на годината се планира да бъде създаден първи вариант на документ, който да служи като „архитектурната рамка“ за изпълнение на политиката в сферата на електронното управление, отчетоха от Държавната агенция „Електронно управление“. В рамката за работа ще бъдат заложени основни принципи, които ще бъдат задължителни за всички бъдещи проекти в тази област: постепенно преминаване към цялостна дигитализация; еднократно предоставяне на данни; оперативна съвместимост на системите; киберсигурност; подсигуряване на ключови системи за държавната администрация и гарантиране на тяхната поддръжка; устойчивост на инвестициите; развитие на човешките ресурси. Бе подчертано, че  осигуряването на синергия между отделните проекти с цел по-ефективно разходване на средствата е от изключителна важност и ще се наблюдава и контролира от ДАЕУ.

Ръководителят на ОПДУ г-жа Ирена Първанова призова неправителствените организации и социално-икономическите партньори да се възползват от предоставената възможност за диалог с политико-правещите институции и изрази очакване той да продължи и занапред. Ирена Първанова отчете, че към 31.10.2017 г. по оперативната програма са обявени общо 18 процедури за над 327,9 лв., което възлиза на 49,92% от общия бюджет на програмата. До края на годината предстои да бъде отворена нова процедура на подбор за подобряване на специализираните знания и умения на служителите в централната администрация с бюджет от 10 млн. лв. „Към момента са договорени над 222 млн. лв., или 33,83% от финансовия план на програмата, най-много от които по приоритетна ос 1, свързана с електронното управление – 41,5%”, подчерта Ирена Първанова. Ръководителят на ОПДУ отчете, че всички индикатори по програмата, включени в рамката за изпълнение за 2018 г., са наддоговорени. Подадени са проекти на стойност 232 233 180 лв. и вече има сключени 110 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

„Публичната администрация е гръбнакът на всякакви реформи и никаква политика, нито реформи могат да бъдат осъществени дори при наличието на политическа воля, ако няма добра публична система и достатъчно добри мерки за борба с корупцията“, коментира началникът на отдел „Румъния и България“ в Главна дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия г-жа Сандрин де Буженом в приветствие към участниците в КН на ОПДУ. Тя подчерта, че от това доколко е стабилна публичната администрация зависи и икономическият растеж на страната. „Имаме стратегии, които са доста амбициозни, но важни, така че е от голямо значение да извоюваме подкрепата на цялото общество и да се мобилизират ключовите играчи, защото трябва да имаме смелостта да накараме нещата да се случат и то, бързо. Остава дълъг път, който трябва да бъде извървян“, подчерта представителят на ЕК.

Всички документи, одобрени на КН на ОПДУ на 22 ноември 2017 г., са публикувани в рубриката на ОПДУ на единния информационен портал: http://www.eufunds.bg/index.php/bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020/operativna-programa-dobro-upravlenie-2014-2020/komitet-za-nablyudenie-na-opdu/item/17597-sedmo-redovno-zasedanie-na-komiteta-za-nablyudenie-na-opdu-22-11-2017-g.

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/index.php/bg/novini/item/17602-komitetat-za-nablyudenie-na-opdu-obsadi-s-nepravitelstveni-organizatzii-napredaka-v-administrativnata-reforma-i-elektronnoto-upravlenie Публикувано на: 23-11-2017