Инвестиции за над 25 млн. евро подкрепиха устойчивия бизнес у нас

„Дейностите, подкрепени с 11,5 милиона евро по общо 32 проекта, фокусирани главно върху иновации и въвеждане на екологични практики в малки и средни предприятия, оказват въздействие отвъд планираните резултати, като не само ги правят жизнеспособни и по-конкурентни, но и доказват, че устойчивата индустрия изисква нов начин на мислене по отношение на технологиите, околната среда и корпоративната социална отговорност на компаниите“ отбеляза Малина Крумова по време на заключителна конференция по Програма „Иновации за зелена индустрия“ в рамките на Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България. Безвъзмездната помощ  по Програмата беше предпоставка за реализирането на над 25 млн. евро инвестиции, създаването на работни места, намаляването на потреблението на енергия и ресурси и повишаване на продуктивността на участващите предприятия.

„Програмата „Иновации за зелена индустрия“ в България се изпълняваше от предприятия, публични и неправителствени организации, работещи в тясно сътрудничество с организации от Норвегия, като по този начин се изградиха устойчиви партньорства и бяха предадени норвежките опит, технологии и инвестиции“,подчерта вицепремиерът. Тя допълни още, че успешното изпълнение на Програмата допринася България да се превърне в конкурентоспособна държава-членка на ЕС с високи доходи, жизнен стандарт и социална чувствителност.

На събитието присъства и посланикът на Кралство Норвегия за България, Румъния и Молдова г-жа Тове Брувик Вестберг, която изрази своята благодарност за развиване на добрите отношения и партньорство между двете държави и екипите, работещи по Програмата. „Днес ние слагаме край, но и поставяме ново начало за сътрудничество, нови проекти, нови партньори и повече иновативни технологии през новия период“. Г-жа Вестберг подчерта  важността на инвестициите в зелени иновации, както от страна на публичния, така и от страна на частния сектор.

„Бих искала да изразя нашата силна ангажираност към консолидиране постиженията на текущия период и създаване на нови възможности през програмния период 2014-2021 г., което ще позволи на българското общество като цяло да се възползва от сътрудничеството с Кралство Норвегия. Ползите от безвъзмездните средства не са само за бенефициентите и местните общности. Развитието на мрежи чрез проектите оказва влияние на политическо, институционално, културно и академично ниво“ – допълни Крумова.

През програмен период 2014-2021 за програмна област „Бизнес развитие, иновации и малки и средни предприятия“ са заделени 28,50 милиона евро, насочени към иновативни технологии, процеси и услуги; устойчиво бизнес развитие; разработване и прилагане на  иновативни продукти и услуги; внедряване на зелени технологии в съществуващи предприятия и процеси, подкрепа за развитие на иновации, провокирани от нуждите на потребителите и предприятията.

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/16560-investitzii-za-nad-25-mln-evro-podkrepiha-ustoichiviya-biznes-u-nas Публикувано на: 28-03-2017