ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА ЩЕ БЪДЕ ОБЯВЕН 100% ОТ РЕСУРСА В СЕКТОРИТЕ ВОДИ И ОТПАДЪЦИ

Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ Цонка Дрянкова взе участие в Седмия дискусионен форум „Строителството през 2018 г. – перспективи и предизвикателства“, организиран от Камарата на строителите в България и в. „Строител“. Тя представи напредъка и предстоящите възможности за изпълнение на екологични проекти до края на 2018 г.

Цонка Дрянкова отбеляза, че към момента са обявени процедури за 46% от общия ресурс на ОПОС, а договарянето е в размер на около 22%. Тя обясни, че ниската степен на договаряне се дължи най-вече на некачествените проекти, обжалванията на тръжните процедури и на неприключилите процедури по Закона за устройство на територията (ЗУТ).

И през този програмен период най-сериозният ресурс на Оперативна програма „Околна среда“ е съсредоточен във ВиК проектите. Бюджет от 2,3 млрд.лв. е насочен към изграждане на ВиК инфраструктура, като до момента са обявени 11 процедури на обща стойност над 881 млн.лв. Цонка Дрянкова обърна внимание, че подходът в този програмен период е доста по-различен. „Това е свързано и с промяна в нормативната уредба, с консолидиране на ВиК операторите на регионален принцип, както и с въвеждането на подобрени бизнес модели във ВиК операторите, като нови бенефициенти по програмата“, обясни тя и допълни, че основно условие за реализация на ВиК проекти с финансиране по ОПОС е консолидиране на ВиК операторите и подаването на проекти, които са насочени към постигането на пълно съответствие в съответните агломерации. „Важно е да се подчертае, че ще се инвестира в агломерации само с над 10 000 екв.ж.“, каза още Цонка Дрянкова.

Ръководителят на Управляващия орган припомни, че вече са стартирали т.нар. „ранни“ и „фазирани“ ВиК проекти. По отношение на фазираните проекти Цонка Дрянкова обясни, че има прекратени договори с изпълнители поради некачествено изпълнение на строителните дейности или неизпълнение на дейностите в срок.

„До края на годината ще бъде обявен почти 100% от ресурса в сектор „Води“, каза г-жа Дрянкова по време на панела. Предстои покана към ВиК Смолян за реализация на ВиК регионален проект на стойност 70 млн.лв. Този проект е пилотен, защото за първи път ВиК ще бъде бенефициент. До края на 2017 г. ще бъде обявена и поканата за 14-те ВиК оператора за реализация на ВиК инвестиции, на стойност 1,5 млрд. лв. Важно е този ресурс да бъде разходван по възможно най-ефективния начин. Условие за отправяне на покана е изясняване обхвата на инвестициите.“, отбеляза Цонка Дрянкова.

В сектор „Отпадъци“ до края на 2017 г. ще бъде обявен 100% от ресурса по оста. Към момента са обявени 5 процедури на обща стойност 460 млн.лв. В рамките на тази седмица ще бъде обявена процедура за довършване на компостиращи инсталации в регион Севлиево. „Трябва да се отбележи, че голяма част от ресурса по оста ще бъде насочен към трета фаза от сложния инфраструктурен проект на Столична община, каза ръководителят на Управляващия орган и добави, че през 2018 г. ще бъде обявен ограничен ресурс за демонстрационни проекти с различен тип мерки за управление на отпадъците, вкл. за минимизиране до 0 на генерираните отпадъци.

Досега по ОП „Околна среда“ не са били финансирани мерки в областта на наводненията и свлачищата. Общият ресурс за тях е почти 154 млн.лв. До момента е обявен около 70% от ресурса по оста. В процес на изпълнение са два проекта – за установяване на 6 центъра за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения. Другият проект в изпълнение е пилотната фаза за създаване на национална система за управление на водите в реално време за поречието на р. Искър. „Обявен е целият ресурс за мерките, свързани със свлачищата. Очакваме проекти от страна общините и Агенция „Пътна инфраструктура“ за укрепване на свлачища“, каза Цонка Дрянкова. До края на годината предстои да бъде обявена конкурентна процедура „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“. Дейностите са свързани с рехабилитация и реконструкция на общински язовири. До края на 2017 г. са планира обявяването на процедура Екосистемно-базирани решения за превенция и управление на риска от наводнения (т.нар. „зелени инфраструктурни проекти“ за въвеждане на мерки срещу наводненията).

Цонка Дрянкова отбеляза, че 2018-та година е периодът, в който трябва да бъдат изпълнени междинните цели на индикаторите. Тя обърна внимание, че условие за реализацията на ОПОС през този програмен период е фокусът върху постигането на конкретни резултати, а не върху усвояването. „Това е обща отговорност на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“, на бенефициентите и изпълнителите. Разчитаме на мобилизацията на строителния бизнес, за да постигнем високо качество на резултатите“, каза ръководителят на Управляващия орган на ОПОС.

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/17347-100 Публикувано на: 09-10-2017