Деница Николова: В партньорство с JASPERS ще ремонтираме 34 лечебни заведения,27 центъра за спешна медицинска помощ и 170 филиали за спешна помощ в страната

Засилване на фокуса към полицентричното регионално развитие и градско развитие, съгласно Пакта от Амстердам и в изпълнение на  Градския дневен ред за ЕС ще са основните приоритети на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в рамките на българското председателство на ЕС. Това заяви заместник-министър Деница Николова по време на форума „JASPERS-Комитет на регионите: диалози за изпълнение на градския дневен ред на ЕС“. „Основната политика, която ще водим на ниво ЕС, ще бъде да търсим възможностите за отчитане и на функционалните зависимости между големите и малките градове и останалите населени места и да търсим възможностите за общо регионално планиране и подкрепа чрез финансовите ресурси, с които се очаква да разполагаме след периода на 2020 г.“, посочи зам.-министър Николова. Тя подчерта, че България се опитва да наложи полицентричното развитие на регионите като политика от 2010 г., но поради ограничените финансови възможности,  регионите отчитат вътрешно регионални и междурегионални диспропорции.

Зам.-министър Николова обърна внимание, че подходите за изпълнение на кохезионната политика на ЕС ще бъдат променени като в момента се търсят и формират новите модели за финансиране след 2020 г. По думите й, един от възможните модели за финансиране на проекти ще бъдат финансовите инструменти и нисколихвеното кредитиране. В това отношение България има опит с инициативата JESSICA, която даде възможност за реализирането на проекти, които осигуряват своята устойчивост чрез приходите, които генерират във времето. „Това е един от моделите, който ще бъде защитен и предвиден като възможност за финансиране за периода след 2020 г.“, заяви зам.-министър Деница Николова. По думите й сме изправени и с предизвикателството, че новата кохезионна политика ще бъде с по-ограничени средства, което ще доведе до изискване от ЕК всеки проект да има не само принос за развитие на регионите и целите на конкретна програма, както и към развитието на националните територии, но и да има принос и добавена стойност към ЕС. „Това е трудно постижимо и насочва усилията в практическо прилагане на партньорствата от Пакта на Амстердам по отношение на формиране на общи проекти, които да могат да бъдат изпълнявани чрез различните форми на бъдещо финансиране след 2020г.“, подчерта Деница Николова.

По отношение на сътрудничество с JASPERS зам.-министър Николова посочи, че този инструмент спомогна значително да имаме изградени и функциониращи проекти, които са свързани с внедряване на мерки в подкрепа на проектите за интегриран градски транспорт в големите градове. В настоящия програмен период в партньорство с  JASPERS предстои реализацията на големите проекти за „Модернизация на системата за спешна медицинска помощ“ на Министерство на здравеопазването и „Интегриран столичен градски транспорт – фаза ІІ“ на Столична община. С първия от тях Министерството на здравеопазването ще обнови и модернизира сградния фонд и оборудването в системата за спешна медицинска помощ. Предвидено е дейностите да обхванат спешните отделения на 34 лечебни заведения, 27 центъра за спешна медицинска помощ и разкритите към тях 170 филиали за спешна медицинска помощ в цялата страна. Проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза ІІ“ трябва да надгради постигнатите резултати от изпълнението на проекта през предходния програмен период.

„В дух на приемственост България ще направи и своята крачка да осигури възможността за продължаване на вече започнати и одобрени политики от страна на правителството, каквото е проследяването на изпълнението на Градския дневен ред и изпълнението на Пакта от Амстердам и формираните 12 партньорства“, каза още зам.-министър Николова. България има участие в 4 от тях. София участва в партньорство на тема „Дигитален преход“, Бургас се включва в тема „Градска мобилност“, Габрово – в тема „Иновативни обществени поръчки“, и МОСВ работи по тема „Климатична адаптация“. „Мисля, че по своята същност България показа в рамките на стартирането на политиката за изпълнение на Градския дневен ред, чрез Пакта от Амстердам, че имаме своето силно присъствие като европейски градове и институции, че можем да формираме политики, а не само да защитаваме подготвени от нас проекти, търсещи финансиране. България ще направи всичко възможно в рамките на предстоящото председателство на ЕС да затвърдим тази си роля като присъстващи във всички партньорства, включително и такива, които тепърва ще бъдат формирани на ниво ЕС, чрез формата на групата за градско развитие. Ще проследим тяхното взаимодействие при формирането на политики и търсенето на нови възможности за техния преход от гледна точка на синергия между тях“, отбеляза Деница Николова. 

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/17256-jaspers-34-27-170 Публикувано на: 13-09-2017