Обявени са две процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на ОПРР 2014-2020

Управляващият орган на ОПРР обяви 2 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на ОПРР 2014-2020

 В изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /ОПРР/., Управляващият орган на ОПРР публикува Насоки за кандидатстване и пакет документи за кандидатстване по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“ и BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

Процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализират в рамките на приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на ОПРР 2014-2020 и имат за цел създаване на условия за модерни образователни услуги чрез подобряване на образователната инфраструктура в професионалните училища от национално и регионално значение, както и в училищата по изкуства и култура и спортните училища.

По процедура BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“ конкретни бенефициенти са Министерство на културата и Министерство на младежта и спорта. Общият размер на предоставената безвъзмездна помощ възлиза на 14,8 млн.лв., а крайният срок за кандидатстване е 31 май 2016 г.

В съответствие с Методологията за приоритизиране на обектите на образователната инфраструктура, одобрена от МОН, в рамките на процедура BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България“ ще бъдат подкрепени приоритизирани професионални училища от национално и регионално значение в два компонента, с направления: „Ветеринарна медицина, Горско стопанство и Растениевъдство и животновъдство“ и „Професионални гимназии с изключение на доминиращите направления Ветеринарна медицина, Горско стопанство и Растениевъдство и животновъдство“.

Конкретни бенефициенти по процедурата са МОН и общини съгласно приоритизиран списък, посочен в т.4.4.1 Допустими кандидати от текста на Насоките за кандидатстване.

Общият размер на предоставената безвъзмездна помощ по процедурата възлиза на 166,4 млн.лв.,  крайният срок за кандидатстване е 30 септември 2016 г

По процедурите е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектни предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, https://eumis2020.government.bg/.

Пакетите документи за кандидатстване са публикуван на интернет-сайта на ОПРР, в меню: Кандидатстване, под меню: Актуални схеми и в ИСУН 2020.

Процедура BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“

 • Насоки за кандидатстване
 • Приложения за попълване
 • Приложения за информация
 • Приложение З - Единен наръчник за информация и комуникация
 • Приложения Л1 и Л2 – Указания за ИСУН
 • Заповед №РД-02-36-681/17.12.15 за одобрение на Насоки за кандидатстване и пакет документи за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“

      151217 Nasoki 3.001 MK i MMS final za publikuvane.rar

 

Процедура BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България“

 

 • Насоки за кандидатстване
 • Приложения за попълване
 • Приложения за информация
 • Приложение З - Единен наръчник за информация и комуникация
 • Приложения Л1 и Л2 – Указания за ИСУН
 • Заповед №РД-02-36-680/17.12.15 за одобрение на Насоки за кандидатстване и пакет документи за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България“

      151217 Nasoki 3.002 MON final za publikuvane.rar

Линк към новината: https://www.eufunds.bg/novini/item/14332-obyaveni-sa-dve-protzeduri-za-predostavyane-na-bezvazmezdna-finansova-pomosht-po-prioritetna-os-3-regionalna-obrazovatelna-infrastruktura-na-oprr-2014-2020 Публикувано на: 17-12-2015