Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. извърши ПРОМЯНА в Насоките за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безмъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“.

 

Промяната е свързана с изменение на образеца на Декларация за нередности, приложение към Насоките за кандидатстване. Новата Декларация е публикувана на страницата на ОП „Развитие на човешките ресурси“ - http://esf.bg/, Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове - http://eufunds.bg  и в ИСУН2020 - https://eumis2020.government.bg/

Линк към новината: https://www.eufunds.bg/novini/item/14335-upravlyavashtiyat-organ-uo-na-operativna-programa-razvitie-na-choveshkite-resursi-2014-2020-g-izvarshi-promyana-v-nasokite-za-kandidatstvane-po-protzedura-na-direktno-predostavyane-na-bezmazmezdna-finansova-pomosht-bg05m9op001-2-002-nezavisim-zhivot Публикувано на: 18-12-2015