СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ОСИГУРЯВАЩА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ХОРИЗОНТАЛНИТЕ СТРУКТУРИ УПРАВЛЯВАЩИ ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ публикува процедура за кандидатстване BG05SFOP001-4.002: „Техническа помощ за хоризонталните структури за програмиране, наблюдение, управление, контрол, координация, сертифициране и одит на ЕСИФ“

По програмата се предоставят 45 млн. лв. по Приоритетна ос 4 за осигуряване на техническа помощ за управлението на ЕСИФ. С тях ще се финансират проекти за:

-            Подкрепа на хоризонталните структури и звена, отговорни за управлението на средствата от ЕСИФ;

-            Осигуряване на ефективното функциониране на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН);

-            Поддържане и развитие на Единния информационен портал (www.eufunds.bg)

Бенефициенти по процедурата могат да бъдат: Централното координационно звено (Министерски съвет); Сертифициращия орган (дирекция „Национален фонд“ на Министерството на финансите); Одитния орган (Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“); Националния статистически институт; Агенцията по обществени поръчки; Звеното за държавни помощи (Дирекция „Държавни помощи и реален сектор“ на Министерството на финансите); Националната структура за координация и контрол по изпълнение на мерки от Националната приоритетна рамка за действие за НАТУРА 2000; Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) на Министерството на вътрешните работи;

Допустими по тази процедура са само дейности, свързани с програмиране, наблюдение, управление, контрол, координация, сертифициране, одит и оценка на ЕСИФ. Значителна част от предвидените мерки са насочени към надграждане на постигнатите резултати през програмния период 2007-2013 г.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на  проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 01.12.2018 г., 19:00 ч.

 

Насоките и всички останали документи за кандидатстване можете да изтеглите оттук.

Линк към новината: https://www.eufunds.bg/novini/item/14348-startira-protzedura-osiguryavashta-tehnicheska-pomosht-za-horizontalnite-strukturi-upravlyavashti-evropeiski-strukturni-i-investitzionni-fondove Публикувано на: 23-12-2015