УО на ОПИК публикува Решение РД-16-1139/23.12.2015 по процедура BG16RFOP002-2.001"Подобряване на производствения капацитет в МСП”

УО на ОПИК публикува Решение РД-16-1139/23.12.2015 за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектни предложения по Втори краен срок по процедура BG16RFOP002-2.001"Подобряване на производствения капацитет в МСП

Управляващият орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 публикува Решение № РД-16-1139/23.12.2015 г.за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектни предложения, подадени в Втори краен срок за набиране на проектни предложения по процедура за подбор на проекти с 3 крайни срока за кандидатстване с референтен номер: BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения капацитет в МСП ", по Приоритетна ос 2: "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.2 "Капацитет за растеж на МСП" на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и Приложение № 1 "Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране" и Приложение № 2 "Списък с резервни проектни предложения, които успешно са преминали оценката, но за които не е достигнало финансиране"

Линк към новината: https://www.eufunds.bg/novini/item/14350-uo-na-opik-publikuva-reshenie-rd-16-1139-23-12-2015-po-protzedura-bg16rfop002-2-001-podobryavane-na-proizvodstveniya-kapatzitet-v-msp Публикувано на: 23-12-2015