ОДОБРЕНА Е ВТОРА ФАЗА НА НАСОКИ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ПО ОКОЛНА СРЕДА И ПОЛИТИКАТА ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА В ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

С Решение № 3 на Министерския съвет от 6 януари 2016 г. е одобрен документът „Насоки за интегриране на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата в Европейските структурни и инвестиционни фондове - фаза „Изпълнение на Споразумението за партньорство и програмите в периода 2014-2020 г.

Подготовката на документа е в съответствие с чл. 8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на  Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година, който задължава държавите-членки на Европейския съюз да осигурят спазване на изискванията в областта на околната среда и изменението на климата както при подготовката, така и при изпълнението на Споразуменията за партньорство и на програмите, съфинанисрани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.

Насоките за интегриране на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата в Европейските структурни и инвестиционни фондове - фаза „Изпълнение на Споразумението за партньорство и програмите в периода 2014-2020 г.”, съдържат екологични критерии и изисквания, предназначени за използване при оценката на проектните предложения и при тяхното последващо изпълнение. Те са обособени в две групи - общи критерии и критерии, специфични за всяка програма, съфинансирана от Европейските фондове.

Целта на документа е да подпомогне управляващите органи на програми при изпълнението на техните ангажименти по спазване на законодателните изисквания в сектори „околна среда“ и „изменение на климата“. Това е предпоставка за по-добра проследимост при интегрирането на двете политики.

Насоките за интегриране на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата ще допринесат за постигането на целите и на редица стратегически документи. Очаква се правилното интегриране на двете политики да доведе до реализацията на проекти с по-голям принос за опазването на околната среда и в борбата с изменението на климата.

Повече информация за процеса на интегриране на политиките по околна среда и изменение на климата в Европейските структурни и инвестиционни фондове може да намерите тук.

Линк към новината: https://www.eufunds.bg/novini/item/14371-odobrena-e-vtora-faza-na-nasoki-za-integrirane-na-politikata-po-okolna-sreda-i-politikata-po-izmenenie-na-klimata-v-evropeiskite-strukturni-i-investitzionni-fondove Публикувано на: 11-01-2016