Отворен е приемът на проекти за рибарски пристанища и лодкостоянки по Програмата за морско дело и рибарство

От 23 март започва прием на проекти по мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” от  Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР). Приемът е насочен към модернизация на съществуващи рибарски пристанища в градовете Варна и Балчик и към изграждане на три лодкостоянки по крайбрежието на Черно море. Предвиденият бюджет за тези дейности е 10.4 млн. лв.

По мярката се подпомагат проекти за подобряване на инфраструктурата в рибарските пристанища и рибните борси, с цел да се повиши качеството, контролът и проследяемостта на разтоварваните продукти, да се повиши енергийната ефективност, да се подпомогне опазването на околната среда и да се подобрят безопасността и условията на труд. Максималният размер на безвъзмездната помощ за модернизация на рибарско пристанище по ПМДР е 8 млн. лв. 

В настоящия прием може да се кандидатства също за  инвестиции, свързани с изграждане или осъвременяване на покрити лодкостоянки. Максималният размер на безвъзмездната помощ в този сектор е 800 хил. лв. 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 21 юни 2017 г. Кандидатстването е електронно чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН2020). Пълният пакет документи е публикуван в ИСУН и на Единния информационен портал – www.eufunds.bg.

До края на годината се планира мярка 1.8 да бъде отворена отново. Тогава приемът ще е с бюджет 14.5 млн. лв. и ще е насочен към модернизиране на съществуващи рибарски пристанища в Несебър, Созопол и на р. Дунав, както и към изграждане на три лодкостоянки на Дунав. 

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/16534-otvoren-e-priemat-na-proekti-za-ribarski-pristanishta-i-lodkostoyanki-po-programata-za-morsko-delo-i-ribarstvo Публикувано на: 23-03-2017