УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия ”

Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия”, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всяко от тях и Списък с резервните проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране

От разгледаните общо 844 проектни предложения по процедурата, предложени за финансиране са 52-ма кандидати, като за тях е предвидено Управляващият орган на ОПИК да предостави безвъзмездна финансова помощ в размер на 19 446 155.33 лева.

С оглед изключително големия интерес по процедурата от страна на новосъздадените иновативни предприятия, Управляващия орган на ОПИК ще предложи пред Комитета за наблюдение на ОПИК увеличение на първоначално одобрения бюджет по процедурата.

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/16684-uo-na-opik-publikuva-spisak-na-predlozhenite-za-finansirane-proektni-predlozheniya-po-protzedura-bg16rfop002-1-002-podkrepa-za-razrabotvane-na-inovatzii-ot-startirashti-predpriyatiya Публикувано на: 10-04-2017
ESCA :: Error (#32)

Error (#32)

An internal server error occurred.