Нови фондове за градско развитие ще работят за намаляване на регионалните различия в България

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) стартира провеждането на пазарни консултации за финансов инструмент „Фонд за градско развитие“ (ФГР), съ-финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР) от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Целта на пазарните консултации е да се събере обратна връзка от пазара и резултатите да се вземат предвид при подготовката на процедура за избор на финансови посредници.

Подкрепата чрез финансови инструменти по ОПРР ще се предоставя от три регионални фонда за градско развитие. По ОПРР е предвидена подкрепа чрез финансови инструменти в размер на 370 млн. лв., което включва европейско и национално финансиране. С подписване на Финансово споразумение между ФМФИБ и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. управлението на средствата за финансови инструменти е възложено на ФМФИБ. Трите регионални фонда за градско развитие ще са обособени на следния териториален принцип – за Южна България приблизително 142 млн. лева, за Северна България приблизително 136 млн. лева и за София приблизително 92 млн. лева. В допълнение избраните финансови посредници следва да мобилизират допълнителен частен ресурс, с който средствата за инвестиране ще достигнат приблизително 520 млн. лева. Това ще стимулира публично-частни партньорства и ще насърчи прилагането на предприемачески подход при подготовката и осъществяването на инвестиции, допринасящи за устойчивото икономическо и социално развитие и за намаляването на регионалните различия в България.

Средствата от фондовете за градско развитие ще се предоставят на крайни получатели чрез избраните финансови посредници под формата на инвестиционни и оборотни кредити за финансиране на проекти, отговарящи на изискванията на ОПРР 2014-2020 г. Финансовите инструменти ще може да се съчетават с безвъзмездна финансова помощ, конкретно за проекти в областите туризъм, свързан с обекти на културното наследство от национално и световно значение, енергийна ефективност в студентски общежития и културна инфраструктура.

ФГР ще осъществяват своите инвестиции в няколко ключови направления, по-конкретно градско развитие, в това число градска среда, зони с потенциал за икономическо развитие, спортна и културна инфраструктура, интегриран градски транспорт и енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради и студентски общежития. Предвиждат се и инвестиции в развитието на туризма в обекти на културно наследство от национално и световно значение. Крайните получатели могат да бъдат юридически и физически лица, общини и общински дружества, други публични органи, както и публично-частни партньорства.

Пазарните консултации са насочени към широк спектър от заинтересовани страни като търговски банки, инвестиционни и управляващи дружества, финансови институции, лизингови компании и други.

Предложения и коментари по индикативната техническа спецификация могат да се изпращат в срок до 31 март 2017 г. на следната електронна поща: UDF_OPRG@fmfib.bg. За допълнителна информация и въпроси относно пазарните консултации, може да се свържете с екипа на ФМФИБ на тел. +359 2 801 40 50.

Подробни характеристики и условия за изпълнение на финансов инструмент „Фонд за градско развитие“ могат да бъдат намерени на интернет адрес: http://fmfib.bg/bg/63

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/16447-novi-fondove-za-gradsko-razvitie-shte-rabotyat-za-namalyavane-na-regionalnite-razlichiya-v-balgariya Публикувано на: 06-03-2017