Бюджетът на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. ще бъде наддоговорен с 10%

Бюджетът на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. ще бъде наддоговорен с 10%. Това реши Комитетът за наблюдение на програмата, който заседава в София. Ръководителят на Управляващия орган на програмата, чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството, ще представи проект на решение на Министерския съвет за наддоговаряне на ресурса на програмата и на бюджета й с до 10%, с оглед максимална усвояемост на ОПРР към края на програмния период и обезпечаване на одобрени и готови за реализация проекти, отговарящи на приоритетите на ОПРР за постигане на целите й. По този начин се подсигуряват близо 300 млн.лв., с които ще се финансират авансово одобрени проекти.

Решението за наддоговаряне на бюджета по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е изключително важно, посочи пред участниците министър Николай Нанков. Така ще се  даде обективна възможност да се реализират вече подготвени  проекти, например от общинските администрации, коментира министърът. Според него с наддоговарянето от 10 % ще се постигне максимална усвояемост на средствата. Целта е да има обективна възможност от спестяване на ресурс от обществени поръчки, от налагане на финансови корекции на недобросъвестни бенефициенти и да има максимална усвояемост на евросредствата. Той напомни, че през миналия програмен период са били наддоговорени 5% от бюджета на програмата, при което са били усвоени над 95% от средствата по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

Министър Нанков определи ОП „Региони в растеж“  като една от най-важните инфраструктурни програми за развитие  през настоящия програмен период до 2020 г. Той отчете, че са обявени 12 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 2,3 млрд. лв, което е 78% от бюджета на Оперативната програма. Сключени са 405 договора от подадени 463 проектопредложения. Поетите ангажименти към днешна дата са за над 58 % от общия ресурс на програмата. Одобрени са плащания по програмата за над 220 млн. лв, което е 12 % от договорения ресурс и 7 % от общия.  Неговата оценка е, че през 2017 г. темповете на изпълнение на програмата и на отделните проекти ще бъдат в пъти по-добри от изминалите години. „Ако трябва да сме песимисти, ще кажем, че е недостатъчно. Ако трябва да сме реалисти, каквито сме, можем да направим извода, че наистина и като процент, и като абсолютни стойности, напредъкът по програмата по настоящем е изключително добър“, каза министър Нанков. По думите му България е отличничка по програмата за регионално развитие и се справя много по-добре от съседните ни държави, членки на ЕС. По думите му има известни забавяния например по мерките за деинституционализация на възрастни и подпомагане на  спешната помощ. С новите ръководства във ведомствата преодоляваме дефицитите, изтъкна министърът и добави че до края на годината основен приоритет и да се осигури възможност за стартиране на приемът на проекти по приоритетните регионални оси - здравна и социална инфраструктури и туризъм.

„На всички ни е ясно, че в рамките на управлението и изпълнението на един финансов инструмент в изпълнение на регионалната политика като програма „Региони в растеж“, всички имаме своите отговорности, не само в процеса на изпълнението, но и в процеса на контрола и вземането най-вече на ключовите решения за тази програма“, посочи зам.-министър Деница Николова. По думите й това е важно за постигане на основните цели на програмата - подобряване на икономическата среда, повишена заетост, развитие на регионите и подобряване на качеството на живот в тях. Зам.-министър Николова подчерта, че  с решението за наддговаряне ще се даде възможност да се реализират чакащи договори. Тя даде пример, че към момента има 22 общини, които са с оценени проекти за ремонт на училища, но все още нямат одобрено финансиране заради липсата на достатъчен ресурс. „Това е много добра възможност да се компенсират част от индикаторите, които трябва да се постигнат за изпълнение на програмата през 2018 г.  Това ще позволи и да се усвоят на 100% средствата от програмата, подчерта тя.

Напредъкът е най-важният резултат за програмата, коментира от своя страна Аурелио Сесилио - представител на ГД „Регионална и градска политика” в  ЕК. Той напомни, че от изпълнението на програмата в настоящия период ще зависи как ще продължи финансирането след 2020 г. „Обхватът на програмата е много обширен, с много области, надяваме се да повлияе положително на живота на хората, което е и целта на Кохезинната политика“, обясни той. Според него е от голямо значение за България Кохезионната политика на ЕС да бъде добре защитена и да продължи да подпомага развитието на регионите и преодоляването на различията между тях и след 2020 г. България въпреки напредъка си и усилия, които полага, е сред страните с най-нисък БВП на глава от населението, затова трябва да работим за намаляване на тези несъответствия с инструментите за сближаване, подчерта Сесилио

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/17038-2014-2020-10 Публикувано на: 27-06-2017