Оперативна програма

"Конкурентоспособност", 

проект "Високоавтоматизиран комплекс с повишена производителност и използване на отпадъчни материали"

Проект BG161PO003-1.1.07-0517-C0001 „Иновациите – ключ към икономическия успех“

Финансиран по Оперативна програма „Конкурентоспособност“

Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”

Процедура „Внедряване на иновации в предприятията”

 

Бенефициент: Арома АД

Одобрен бюджет: 1 631 603.72 лв.

Стойност на безвъзмездната финансова помощ: 815 801.86 лв.

Период на изпълнение: 21.12.2013 г. – 21.03.2015 г.

 

Цел и резултати от проекта: внедряване в производство на иновативен продукт – трайна боя за коса под формата на пяна чрез закупуване на ново оборудване.

Основни дейности по проекта:

Дейност 1 „Закупуване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативния продукт”

Дейност 2 „Визуализация”